Diaconie en ZWO Diaconie en ZWO
Het diaconaat heeft als eerste verantwoordelijkheid om te zien naar mensen die in moeilijkheden zitten: zieken, gehandicapten, ouderen, vluchtelingen en anderen die door welke omstandigheid ook in nood verkeren, zonder aanziens des persoons. 

ZWO
De ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) heeft de opdracht om, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, de Gemeente te informeren over en te motiveren tot de volgende taken:
- Zending, overzeese partnerkerken steunen op basis van overleg en samenwerking met respect voor heersende culturele tradities.
- Werelddiaconaat, partnerkerken en partnerorganisaties steunen bij het uitvoeren van diaconale taken zoals agrarisch en sociaal werk, vrouwen en ontwikkeling en hulp bij acute nood.
- Ontwikkelingssamenwerking, werken aan structurele verbeteringen en duurzame oplossingen.
- Adviseren van de diaconie bij het optimaal verdelen van beschikbare gelden ter ondersteuning van projecten van hulporganisaties, zoals Kerkinactie, Solidaridad en Amnesty International.

De commissie ZWO is als volgt samengesteld:
Ritske Velstra, voorzitter
Lou Sinke – secretaris (telefoon 533 20 93)
Els Romeyn
vacature
terug